Địa chỉ: Phường Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh